שעות עבודה ומנוחה

שעות יום עבודה, שעות נוספות וימי מנוחה

שעות העבודה היומיות של עובד, תשלום עבור שעות נוספות, שבתות וחגים – כל אלו גוררים  מחלוקות ואי-הבנות בין עובדים למעסיקיהם. חוק שעות עבודה ומנוחה, מעגן בתוכו את מסגרת שעות העבודה והמנוחה המותרות. החוק מגדיר את יום העבודה, ההפסקות שיש לתת לעובד במהלך היום ואת מסגרת המנוחה השבועית. גם חוק זה הינו קוגנטי, משמע – אין אפשרות להתנות עליו.

על מי חל החוק?
החוק חל, ככלל, על כל עובדי המשק, פרט למגזרים הבאים:
א.   שוטרים במשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.
ב.   עובדי מדינה שתפקידם מחייב זאת.
ג.   יורדי ים ועובדי דייג.
ד.   אנשי צוות אוויר.
ה.   עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי.
ו.    עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות
      העבודה והמנוחה שלהם.


מהו אורכו של יום עבודה ושבוע עבודה?
יום עבודה, מונה 8 שעות עבודה ביום רגיל, ו – 7 שעות בעבודת לילה, בערב שבת (יום שישי) ובערבי חג. בהתאם לצו ההרחבה החל במשק, יום עבודה של אדם העובד חמישה ימים בשבוע ימנה כ- 9 שעות עבודה ביום.
שבוע עבודה ימנה 45 שעות עבודה (עפ"י החוק) ו- 43 שעות שבועיות (עפ"י צו ההרחבה בדבר קיצור שעות עבודה) – סה"כ 186 שעות עבודה חודשיות. כל עבודה מעבר לשעות עבודה אלו – תחשב כעבודה ב"שעות נוספות". ככלל, אין להעביד אדם בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ללא היתר שר התעשייה המסחר והתעסוקה. בהתאם להיתר כללי הקיים במשק, ניתן להעסיק עובדים עד 3.4 שעות עבודה נוספות ליום, ולכל היותר 15 שעות נוספות שבועיות.

גמול עבודה בשעות נוספות

עובד העובד מעבר לשעות הרגילות של יום עבודה (8-9 שעות, בהתאם למס' ימי העבודה בשבוע), זכאי לקבל תוספת שכר עבור העבודה ב"שעות הנוספות". עבור השעתיים הראשונות הנוספות זכאי העובד לשכר בגובה 125% משכרו הרגיל. כל שעה נוספת מעבר לזה, מזכה את העובד בתוספת של 50% משכרו הרגיל, כלומר, תשלום של 150% לשעה. אם העובד מקבל לפי תוצרת ישלם לו המעביד בעד כל יחידה שנעשתה בשתי השעות הנוספות הראשונות לא פחות מ - 1.25  מהשכר שהיה משתלם לאותה יחידה, ולא פחות מ - 1.5 מהשכר שהיה משתלם לעובד עבור כל יחידה שנעשתה בשעות שלאחר מכן. 

על עובד התובע גמול בגין "שעות נוספות" להוכיח כי אכן עבד שעות נוספות ומה היה היקפן – לכן רצוי לבצע רישום ומעקב אחר ביצוע שעות העבודה.

עובד המשתכר "שכר חודשי קבוע" – מעבידו יכול לפדות את השעות הנוספות באמצעות מנוחה של שעה ורבע לכל אחת משתי שעות העבודה הנוספות הראשונות ושעה וחצי מנוחה לכל שעה שאחריהן. 

מהי ה"מנוחה השבועית"?

מנוחה שבועית: אורך המנוחה השבועית לעובד הינו 36 שעות ברציפות. המנוחה השבועית תכלול: ליהודי את יום השבת, לגבי מי שאינו יהודי אחד מהימים – שישי שבת או ראשון – לפי בחירתו.


גמול עבודה במנוחה השבועית ובחגים

עובד שעבד במנוחה השבועית או בחג, זכאי לקבל תוספת של 50% לשכרו הרגיל בעד כל שעת עבודה, באופן שהשתכרותו לשעה תהיה בגובה 150% משכרו. שעות נוספות ביום מנוחה שבועית/חג, יתומחרו בגובה 175% לשעתיים הנוספות הראשונות, ו- 200% ליתרת השעות הנוספות. לעובד חודשי, ניתן לתת מנוחה של שעה וחצי בעבור כל שעת עבודה במנוחה השבועית.

עובדים בתפקידי הנהלה/אמון אישי ועובדים ללא פיקוח
חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדי הנהלה או עובדים בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון. כמו כן, החוק אינו חל על עובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם. לכן, עובדים אלו אינם זכאים לתשלום בגין שעות נוספות. אך מיהם אותם העובדים?

  • עובדים בתפקידי הנהלה – על עובד בסטטוס של "הנהלה" להיות בעל מאפיינים של "מנהל". כך למשל, עליו להיות בעל סמכויות ליתן הוראות לעובדים אחרים, לפקח על עבודתם של אחרים בחברה ולהיות בעל אפשרות לארגון וניהול פעולות בחברה. עובד כזה יהיה על-פי-רוב עובד עצמאי, בכיר, קובע ומיישם מדיניות ובעל שיקול דעת. משכורתו של עובד כזה תהיה משכורת גבוהה ולא משכורת "רגילה" הנהוגה בחברה.
  • עובדים המאופיינים במידה מיוחדת של אמון אישי – כל עובד חב "אמון אישי" למעסיקו, אך על מנת שעובד ייחשב כמי שלא חלות עליו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, עליו לחוב כלפי מעסיקו מידה מיוחדת של אמון אישי. המדובר בעובד שעבודתו דורשת עצמאות מירבית וחופש פעולה נרחב. עבודתו של עובד כזה נעשית בזמנים שאינם מפוקחים ולכן המעסיק נותן בעובד כזה אמון אישי גבוה במיוחד וסעיפי החוק אינם חלים עליו.
  • העדר פיקוח – עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם, מוצאים אף הם מתחולת החוק. המדובר בעובדים העובדים מחוץ לשטח החברה/מפעל, בעבודה שאופיה ותנאיה אינם מאפשרים למעסיק לפקח על שעות עבודתו של העובד. 
  • נטל ההוכחה – נטל ההוכחה לפיו העובד נכנס לגדר חריגי החוק, מוטל על המעסיק.


למשרדנו, ניסיון עשיר בנושא שעות עבודה ומנוחה, שעות נוספות, עבודה בשעות בלתי שגרתיות ועוד. נשמח לסייע לכם בבדיקת זכאותכם או זכאות עובדיכם לתגמול בגין שעות עבודתם, ולייעץ לכם על זכויותיכם ו/או זכויות עובדיכם בהתאם לחוק ולפסיקה.

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים