עובדים זרים

העובדים הזרים, הינם קבוצת עובדים, אשר היגרה לישראל לשם פרנסתם. מרבית העובדים הזרים משתלבים בענפים בהם יש ביקוש נמוך יותר על-ידי העובדים הישראליים – כאשר שהותם בישראל, הינה זמנית. בין הענפים הבולטים, בהם עובדים העובדים הזרים, ניתן למנות את ענפי הסיעוד, הבניה והחקלאות. 
בשל הצורך האמיתי בעובדים בתחומי הסיעוד, הבניה והחקלאות אנו רואים סביבנו עובדים זרים רבים. רבים מהמעסיקים, הינם אנשים פרטיים, המבקשים, לדוגמא, סיוע להורה מבוגר, ואינם מכירים את החובות החלות עליהם כמעסיק. לעיתים בתום לב ולעיתים במודע, אנשים אינם מעניקים לעובדים הזרים את מלוא זכויותיהם. הפרה זו עלולה לגרום לתביעות עתידיות של העובדים ולקיפוחם. בדף זה נסקור את התנאים הכלליים להם זכאים העובדים הזרים:
חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991, מסדיר את נושא ההעסקה הייחודי של העובדים הזרים. החוק מטיל על מעסיקו של עובד זר חובות מיוחדות כלפי העובד הזר וכלפי רשויות המדינה. 

ככלל, עובד זר זכאי לאותם תנאי העבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי כל דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג. בין היתר, עובד זר זכאי לשכר מינימום, לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות, לחופשה שנתית, לימי שבתון וליום מנוחה שבועי, לתשלום דמי נסיעה ודמי הבראה ולתשלום פיצויי פיטורים.

מיהו עובד זר? 
אדם שאינו תושב או אזרח ישראל.  
חל איסור חמור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה, כפי שהוגדר בחוק.
מעסיק שקיבל היתר כזה, חייב להסדיר אשרת עבודה לעובד הזר שברצונו להעסיק. אשרת העבודה תוטבע בדרכונו של העובד ויצוין הענף הכלכלי בו רשאי העובד לעסוק. המעסיק ירשום את העובד  הזר לעבודה אצלו כדין אצל הרשויות בהתאם לנוהל החל בכל ענף בנפרד.

לאחר קבלת ההיתרים ומעבר להעסקת העובד הזר על-פי התנאים בהם מועסק עובד ישראלי, ישנן חובות נוספות כלפי העובד הזר, וזאת על מנת שהוא יבין את מהות העסקתו. 

להלן החובות הייחודיות כלפי העובד הזר
א. חוזה עבודה - על מעסיק להתקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה מפורט בכתב,
    בשפה שהעובד הזר מבין, ועליו למסור לו עותק ממנו. בחוזה העבודה יש לכלול
    את תנאי העבודה שסוכמו בין הצדדים תוך ציון זהות העובד, שכרו וכיו"ב תנאים.
ב. ביטוח רפואי - על המעסיק להסדיר ביטוח רפואי לעובד הזר לכל תקופת עבודתו אצלו.
    עליו למסור לעובד העתק מפוליסת הביטוח בשפה שהעובד הזר מבין. ניכויים מסוימים
    בגין הפרמיה,מותרים משכר העובד.
ג. מגורים הולמים - על המעסיק להעמיד לרשות העובד הזר מגורים הולמים למשך כל
    תקופת עבודתו אצלו. כאשר המעסיק מעמיד לרשות העובד מגורים במקום שאינו
    בבעלותו של המעסיק,ניתן לנכות משכרו של העובד הזר סכומים בהתאם לקבוע
    בתקנות.
ד. החזקת מסמכים – על המעסיק של עובד זר להחזיק במקום העבודה את הרישומים
    והמסמכים הנוגעים לתנאי העסקת העובד. 
ה. מסירת תלושי שכר – הינה חובה, אך אינה חלה על יחיד המעסיק עובד זר בתחום
    הסיעודי.
ו. עונשים – מי שעובר על הוראות חוק העובדים הזרים צפוי לקנסות מנהליים
   ולענישה פלילית.

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', ניסיון רב בדיני העבודה הכלליים ובאלו החלים על העובדים הזרים. נשמח לעמוד לשרותכם, העובדים הזרים, מעסיקיהם או מי ששוקל להעסיק עובד זר ומבקש להכיר את תנאי ההעסקה החלים בענין העובדים הזרים.  

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך. 

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים